Cookie voorkeuren

Algemene voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen uit het assortiment van Desaer Bart bvba - Halensebaan 47 - 3473 Waanrode - BTW 0875.379.369

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet …), erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Desaer Bart bvba en deze ook aanvaardt. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

4. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

6. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

7. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

8. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing

Ruime keuze
Ruime keuze
Eindereeks met kortingen
Eindereeks met kortingen
Online catalogus
Online catalogus
Snelle levering
Snelle levering